UPI RY:N YLEISET KILPAILUSÄÄNNÖT

UPI RY:N YLEISET KILPAILUSÄÄNNÖT

Toimialue

Kilpailuihin saavat osallistua näiden kilpailusääntöjen puitteissa UPIn jäsenyhteisöjen
palveluksessa olevat henkilöt, joiden toimipaikka sijaitsee UPI ry:n yhdistyssääntöjen
2 § tarkoittamalla toimialueella.

Osallistumisoikeus

Kilpailuihin osallistuva henkilö saa edustaa sitä jäsenyhteisöä jonka palveluksessa hä
on päätoimisesti tai suorittaa asevelvollisuuttaan ja joka on merkitty kauppa- tai
yhdistysrekisteriin tai vastaavaan. Konserniyhteisössä joukkue voi edustaa konserni-
yhtiötä ja/tai erillistä tytäryhtiötä. Lisäksi jäsenyhteisön on suoritettava jäsenmaksu ja
eri lajeissa määritelty osallistumismaksu. Yhdistyksen hallitus määrittelee erikseen kus-
sakin lajissa joukkueiden luokiteltujen urheilijoiden määrän sekä sarjajaon.

Sarjajaot

Joukkuelajeissa noudatetaan yhdistyksen hallituksen määrittelemää lajikohtaista
sarjajakoa.

Kilpailusta tiedottaminen

Kilpailusta tulee tiedottaa yhtä kuukautta ennen kilpailun alkua UPIn kotisivuilla.

Kilpailun johto

Kuhunkin kilpailuun tulee ko. jaoston nimetä kilpailun johtaja, jolla on ensi kädessä
valta tulkita näitä kilpailusääntöjä. Mikäli johto katsoo tarpeelliseksi, se alistaa riidan-
alaisen tai epäselvän asian UPI ry:n hallituksen ratkaistavaksi.

Lajikohtaiset säännöt

Jokaisen kilpailulajin osalta määritellään yksityiskohtaiset kilpailusäännöt.

Vastuu

Jokainen jäsenyhteisöä edustava joukkue tai yksinäinen kilpailija osallistuu kilpailuihin
omalla tai edustamansa jäsenyhteisön vastuulla.

Sääntöjen muuttaminen

Näiden kilpailusääntöjen muutoksista päättää UPI ry:n hallitus. Muutosesitykset on
jäsenyhteisöjen toimesta esitettävä kirjallisesti. Mikäli asia on sen luonteinen, että se
on otettava yhdistyskokouksessa käsiteltäväksi, on esitys tästä tehtävä UPI ry:n yhdis-
tyssääntöjen 9 § edellyttämällä tavalla.

Muut kilpailusäännöt

Niissä tapauksissa, joista näissä kilpailusäännöissä tai erikseen määritellyissä lajikoh-
taisissa kilpailusäännöissä ei ole toisin mainittu, noudatetaan kunkin lajiliiton noudat-
tamia kilpailusääntöjä.